Dagsorden:

Referat fra ordinær Generalforsamling

d. 15-10-2019 hos Tove og Tom på Løvsangervej

1)  Valg af dirigent

2)  Formandens beretning

3)  Kasseren aflægger regnskab

4)  Indkomne forslag

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer

6)  Valg af 2 suppleanter

7)  Valg af 2 revisorer

8)  Eventuelt

1)  Valg af dirigent

     Erling Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen -  som altid -  var rettidigt

     indkaldt.

2)  Formandens 

     beretning:


Sæsonen 18/19 blev igen afsluttet ude de store problemer. Det var først, da vi kontaktede Efterskolen for at få aftalt næste sæsons tider, at problemerne dukkede op. Vi fik nu at vide, at vi ikke kunne spille tirsdage og torsdage mere, men fik så tilbudt onsdage i stedet for. Det betyder så at tirsdage og torsdage fra 18-19 bliver erstattet af onsdage fra 18-20. Så kom det store spørgsmål: Kunne det lade sig gøre? Kjeld havde nu den store opgave med at flytte medlemmerne til de nye tider om onsdagen. Efter et stort kontaktarbejde lykkedes det at få banerne fyldt op med nye og gamle medlemmer. Der var desværre et nyt damehold, der hoppede fra igen. Så vi har en ledig time på Bane 1 fra 19-20. Efter alle de problemer og ekstra arbejde disse flytninger har givet, mener vi i bestyrelsen, at det var rimeligt fra Efterskolens side at give os lidt rabat på lejeprisen i denne sæson. Anne Marie vil tage en snak med dem. Alt det klubben har været igennem her før sæsonstart. har heldigvis ikke ændret vores medlemstal væsentligt, så vi har prøvet at fastholde sidste års medlemskontingent. 

Med hensyn til tidligere års uro forbi banerne, skulle det nu også, med de nye tider, være ovre. Der er heldigvis også blevet den fordel for medlemmerne, at skolens aflysninger af timerne ikke rammer skævt mere. Man kan jo alt i alt håbe, at flytningen af timerne vil være til gavn for klubben.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde i sæsonen der er gået.

En ekstra tak til Kjeld for det store flyttearbejde han har udført.


                                                            OLE


Beretningen blev godkendt.


3) Kasseren aflægger regnskab

    Regnskabet blev fremlagt og godkendt


4) Indkomne forslag

    Der var ingen indkomne forslag


5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

    Ole, Tom og Tove var på valg. Alle modtog genvalg.


6) Valg af 2 suppleanter  

    1. suppleant blev Sonja Nielsen. 2. suppleant blev Else Larsen


7) Valg af 2 revisorer  

    Jørgen Søndergaard og Erling Andersen modtog genvalg


8) Eventuelt  

    Det blev besluttet at nedlægge hjemmesiden af økonomiske grunde, da hjemmesiden          kun er blevet anvendt i begrænset omfang. Hjemmesiden kan dog først opsiges fra 

    december 2020, så vi har den lidt endnu.


    Det belv også besluttet at give et par flasker vin til tidligere bestyrelsesmedlem 

    Helge Josefsen, som fylder rundt. Ole aflægger ham et besøg.


Derefter var der hygge med megen snak og lidt brændevin.


                                                                                      Referant Tove Kjeldgaard


JOtek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use