JOtek © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Love og vedtægter

§1

Foreningens navn er badmintonmotionisterne Aabybro og Omgegn, forkortet til BMÅ.

Foreningen er stiftet d. 17. august 1982.

Foreningen har hjemsted i Aabybro Kommune, men dækker omegnen, hvilket vil sige de nærmeste byer.

Adressen er formandens.

§2

Foreningens formål er at virke for aktiv udøvelse af motionsbadminton for så mange som muligt.

§3

Medlemskabet gælder 1 år ad gangen. Der findes 2 former for medlemskab:

   A-medlemmer, som betaler fuld kontingent og 

   som spiller fast på en bane.

   B-medlemmer, som betaler en mindre kontingent,

   men som ikke spiller fast på en bane.

Nye B-medlemmer kan ikke optages, hvis det samlede antal B-medlemmer efter optagelsen udgør mere end 20% af A-medlemmerne.

Bestyrelsen skal godkende alle optagelser.

Foreningens daglige ledelse foreståes af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold, og dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (i hans forfald næstformanden) den afgørende stemme.

Medlemskabet ophører:

A) Ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen med 14 

    dages varsel til den første i hver måned.

B) Ved eksklusion efter bestyrelsens beslutning.

    Grundlag herfor kan være kontingentrestance og 

    anden misligeholdelse, upassende opførsel, der

    skader foreningens omdømme, samt

    overtrædelse af foreningens love.

    Den ekskluderede har dog ret til at forlange

    eksklusionen forelagt næste generalforsamling.

§4

Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Indbetalt kontingent betales ikke tilbage.

§5

§6

Regnskabsåret er fra den 1/9 til 31/8.

Kasseren skal afgive driftsregnskab og statusopgørelse senest 15/9 til revisorerne.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i hallen og på hjemmesiden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hændes senest 8 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Eventuelt.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling, idet bestyrelsen er på valg årligt skiftevis med 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.

Der vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Alle medlemmer, der ikke er i kontigentrestance, har stemmeret og er valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Til beslutninger anvendes simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i hans forfald næstformandes) stemme afgørende.

Lovændringer kræver dog mindst 3/4 majoritet.

Et medlem kan begære skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Kun de sager, der er angivet i en ekstraordinær generalforsamling, kan behandles.

Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling såfremt 50% af medlemmerne fremsætter skriftlig krav herom.

§8

§9

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettige medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 majoritet.

Opnås flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsalmling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor da beslutningen kan tages uden hensyn til de stemmeberettiges antal, men med 3/4 majoritet.

§10

Spillestedet er Aabybro Ungdomsskoles hal, 9440 Aabybro,